k

 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING

23 Februar 2017

 

 

 

 

 

 

Dagsorden.

 

 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Forslag fra Bestyrelsen.
 5. Indkomne forslag.
 6. Budget for 2017 samt fastsættelse af kontingent.
 7. Valg til Bestyrelsen.

      På valg: Erik Hansen. Modtager genvalg.

      Kasserer Hans Philipsen, modtager genvalg.

      Bestyrelsesmedlem Kent Ravn. Modtager genvalg.

      Bestyrelsesmedlem Erik Staffelt. Modtager genvalg.

 1. Valg af bestyrelsessuppleanter.

      Bestyrelsessuppleant Mogens Larsen, modtager genvalg.

      Bestyrelsessuppleant Joan Arneberg, modtager genvalg.

 1. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

      Revisor Henrik Christensen. Modtager genvalg.

      Revisor Mogens Anker. Modtager genvalg.

      Revisorsuppleant Frank Jørgensen. Modtager genvalg

 1. Valg af flagbærere, og reserve flabærer.

På valg er Joan Arneberg, modtager genvalg.

Erik Hansen. Bestyrelsens forslag.

 1. Valg af sendemænd. Bestyrelsen foreslår Leif Larsen, Johnny Bannow, Svend Nielsen og Karl-Erik Knaack. Joan Arneberg og Erik Staffeldt.
 2.  Eventuelt.

 

     

1 Valg af Dirigent og Stemmetællere.

 1. a.    Frank Bogaerdt blev valgt som dirigent, der blev valgt tre stemmetællere. Erik Hansen blev valgt som referent.
 2. b.    Dirigenten takkede for valget, og kunne konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket med forsinkelse for enkelte medlemmer end vedtægterne foreskriver. Forsinkelsen skyldtes langsom postomdeling. Dirigenten bad Generalforsamlingen tilkendegive, om forsinkelsen skulle have konsekvenser for generalforsamlingens afholdelse, hvilket ikke var tilfældet.

                     

2 Bestyrelsens beretning.

 1. Ud over den skriftlige beretning, som var udgivet i Udkiggen havde Formanden følgende tilføjelser:
 2. Fra seneste Garnisons kommando møde (GK) er det oplyst at 6 bygninger på Nyholm skal sættes til udlejning. Bygning 31, hvor Københavns Marineforening, Søopmålingen, Marinehjemmeværnet, og Havnetjenesten har til huse, er ikke blandt e bygninger, der skal udlejes.
 3. Formanden udtrykte frustration over for sene tilmeldinger til mødeaftener, hvilket giver problemer når der skal bestilles mad, derfor blev tilmeldingsfristen indskærpet
 4. Beretningen blev godkendt med akklamation.

 

3. Fremlæggelse af regnskab.

 1. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Hans Phillipsen, og udviste et flot resultat.
 2. Supplerende oplyste kassereren, at en del af de midler, der stod på ikke rentegivende konti, ville blive søgt flyttet til konti, der var rentegivende eventuelt ved binding af midlerne, ligesom byggefonden også ville blive styrket.
 3. Regnskabet blev godkendt med akklamation, samt positive tilkendegivelser fra medlemmerne.

 

4. Forslag fra Bestyrelsen.

Ingen forslag fra bestyrelsen

 

5. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 

6  Budget for 2015/16, samt fastsættelse af kontingent.

 1. Budgettet blev præsenteret af kassereren.
 2. Ingen kontingentforhøjelse
 3. Budgettet blev godkendt med akklamation.

 

7. Valg til bestyrelsen.

 1. Følgende blev med akklamation valgt til bestyrelsen.
 2. Bestyrelsesmedlem Erik Hansen (genvalg)
 3. Kasserer Hans Philipsen (genvalg)
 4. Bestyrelsesmedlem Kent Ravn (genvalg)
 5. Bestyrelsesmedlem Erik Staffelt (genvalg)

 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter

 1. Bestyrelsessuppleant Joan Arneberg. (genvalg)
 2. Bestyrelsessuppleant Mogens Larsen (genvalg)

 

9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

 1. Revisor Henrik Christensen (genvalg)
 2. Revisor Mogens Anker (genvalg)
 3. Revisorsuppleant Frank Jørgensen (genvalg)

 

10. Valg af flagbærer, og reserveflagbærer.

 1. Flagbærer Joan Arneberg (genvalg)
 2. Reserveflagbærer Erik Hansen (nyvalg)

 

11. Valg af sendemænd.

a)    Følgende blev valgt til sendemænd.

b)    Leif Larsen

c)    Johnny Bannow

d)    Karl-Erik Knaack

e)    Erik Staffeldt.

f)     Joan Arneberg(Flagbærer)

g)    Svend Nielsen, havde af personlige årsager trukket sit kandidatur som sendemand.Bestyrelsen, blev bemyndiget til at finde en afløser.

 

12. Eventuelt.

 1. J.Bannow fremhævede et arrangement d. 1. juni, hvor der afholdes Irsk aften, men Irsk musik og Irske drikkevarer.
 2. E.Staffelt omtalte indlæg til Bladet Under Dannebrog, og indlæg på vores facebookgruppe.
 3. E.Staffelt opfordrede til at gøre en indsats for indsamling af medlemmernes e-mailadresser-
 4. Skyttelavet opfordrede medlemmerne til at købe ”Skydekort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent                                                                                                    Dirigent

 

Erik Hansen                                                                                            Frank Bogaerdt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING

25 Februar 2016

 

 

 

 

 

 

Dagsorden.

 

 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Forslag fra Bestyrelsen.
 5. Indkomne forslag.
 6. Budget for 2016/2017 samt fastsættelse af kontingent.
 7. Valg til Bestyrelsen samt suppleanter.

      På valg: Formand Leif Larsen. Modtager genvalg.

      Sekretær Johnny. Bannow, modtager genvalg.

      Bestyrelsesmedlem Karl-Erik Knaack. Modtager genvalg.

      Bestyrelsessuppleant Mogens Larsen, modtager genvalg.

      Bestyrelsessuppleant Joan Arneberg, modtager genvalg.

      Revisor Henrik Christensen. Modtager genvalg.

      Revisor Mogens Anker. Modtager genvalg.

      Revisorsuppleant Frank Jørgensen. Modtager genvalg

 1. Valg af flagbærere.

På valg er Joan Arneberg, modtager genvalg.

Svend Nielsen, modtager genvalg.

 1. Valg af sendemænd. Bestyrelsen foreslår Leif Larsen, Erik Hansen, Johnny Bannow, Svend Nielsen og Karl-Erik Knaack. Joan Arneberg og Eri Staffeldt.
 2.  Eventuelt.

 

     

1 Valg af Dirigent og Stemmetællere.

 1. a.    Frank Bogaerdt blev valgt som dirigent, der blev valgt tre stemmetællere. Erik Hansen blev valgt som referent.
 2. b.    Dirigenten takkede for valget, og kunne konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket tre dage senere end vedtægterne foreskriver. Den sene indkaldelse skyldtes for sent modtagelse af medlemsbladet fra trykkeriet. Dirigenten bad Generalforsamlingen tilkendegive, om forsinkelsen skulle have konsekvenser for generalforsamlingens afholdelse, hvilket ikke var tilfældet.

                     

2 Bestyrelsens beretning.

 1. Ud over den skriftlige beretning, som var udgivet i Udkiggen havde Formanden følgende tilføjelser:
 2. Tre bygninger på Nyholm skal rømmes af Søværnet, med henblik på udlejning.
 3. Der er intet nyt om fremtiden for bygningerne på Takkelladsvej, og dermed heller ikke om Marinestuen.
 4. Formanden orienterede om de afstemninger, der skal ske på det kommende sendemandsmøde. Ændringsforslag til vedtægter, der omhandler optagelseskriterier, hvor det bl.a. bliver nemmere at optage kvinder. En organisationsændring, der går på bl.a. at få færre og større distrikter. 
 5. Beretningen blev godkendt med akklamation.

 

3      Fremlæggelse af regnskab.

 1. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Hans Phillipsen, og udviste et flot resultat.
 2. Der var spørgsmål til vores kassebeholdning. Kassereren svarede, at vi konsoliderede os med henblik på eventuel flytning, såfremt vi ikke kan være i marinestuen mere.
 3. Regnskabet blev godkendt med akklamation.

 

4. Forslag fra Bestyrelsen.

Ingen forslag fra bestyrelsen

 

5. Indkomne forslag.

a)    Der var et forslag om indførelse af betaling i Marinestuen med ”Mobile Pay” og ”Swipp”. Efter en god debat om emnet, blev generalforsamlingen enige om at, flertallet af medlemmerne nok ikke ville betale med elektroniske betalingsmidler, ligesom det rent regnskabsteknik var lidt for besværligt.

 

6  Budget for 2015/16, samt fastsættelse af kontingent.

 1. Budgettet blev præsenteret af kassereren.
 2. Budgettet blev godkendt med akklamation.

 

7. Valg til bestyrelsen.

 1. Følgende blev med akklamation valgt til bestyrelsen.
 2. Formand Leif Larsen (genvalg)
 3. Bestyrelsesmedlem Johnny Bannow (genvalg)
 4. Karl-Erik Knaack (genvalg)
 5. Bestyrelsessuppleant Joan Arneberg. (genvalg)
 6. Bestyrelsessuppleant Mogens Larsen (genvalg)
 7. Revisor Henrik Christensen (genvalg)
 8. Revisor Mogens Anker (genvalg)
 9. Revisorsuppleant Frank Jørgensen (genvalg)
 10. Flagbærer Joan Arneberg (genvalg)
 11. Reserveflagbærer Svend Nielsen (genvalg)

 

8.Valg af sendemænd.

a)    Følgende blev valgt til sendemænd.

b)    Leif Larsen

c)    Erik Hansen

d)    Svend Nielsen

e)    Johnny Bannow

f)     Karl-Erik Knaack

g)    Erik Staffeldt.

h)    Joan Arneberg(Flagbærer)

 

9 Eventuelt.

a)    Bjørn Nielsen bad Generalforsamlingen rejse sig og give tre Skæpperær for Bestyrelsen, som han udtalte meget ros til.

b)    Bestyrelsen udnævnte Mogens Larsen, som Årets Mariner, for det store frivillige arbejde han lage i foreningen.

c)    Bjarne Kamper modtog medalje for 40 års medlemskab.

d)    Dirigenten lukkede generalforsamlingen kl. 1905.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent                                                                                                    Dirigent

 

Erik Hansen                                                                                            Frank Bogaerdt